என்ன கொண்டு வந்தீர்கள்?
நவம்பர் 08,2010,
19:11  IST
எழுத்தின் அளவு:

* தீய செயலின்று உன் நாக்கைக் காப்பாற்று. வஞ்சக மொழியை உன் வாயை விட்டு விலக்கிவிடு.
* தம்மைத்தாமே உயர்த்துவோர் யாவரும் தாழ்த்தப்பெறுவர்; தம்மைத்தாமே
தாழ்த்துவோர் உயர்த்தப்பெறுவர்.
* உங்களைத் திருமண விருந்திற்கு
அழைத்திருந்தால் பந்தியில் முதன்மையான இடத்தில்
அமராதீர்கள்.
* உலகத்திற்கு நாம் எதையும் கொண்டுவந்ததில்லை,
உலகத்தைவிட்டு எதையும் கொண்டு போகவும்
முடியாது.
* மனித வலிமையை விட கடவுளின் வலுவின்மை வலிமை மிக்கது.
* அடிமைகளாயினும், உரிமைக் குடிமகனாயினும், நன்மை செய்யும் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரிடமிருந்து நன்மையே பெறுகின்றனர்.
* உலகில் உங்களுக்குத் தலைவர்களாக இருப்பவர்
களுக்கு அச்சத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் முழு
மனதோடும் கீழ்ப்படியுங்கள்.
-பைபிள் 


Advertisement
பைபிள் ஆன்மிக சிந்தனைகள்
Advertisement
வேதங்கள் தெரிந்துகொள்ள »
Advertisement