புகைப்பட ஆல்பம்:

வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
1 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
2 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
3 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
4 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
5 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
6 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
7 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
8 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
9 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
10 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
11 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
12 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
13 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
14 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
15 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
16 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
17 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
18 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
19 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
20 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
21 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
22 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
23 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
24 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
25 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
26 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
27 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
28 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
29 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
30 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
31 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
32 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
33 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
34 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
35 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
36 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
37 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
38 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
39 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
40 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
41 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
42 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
43 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
44 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
45 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
46 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
47 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
48 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
49 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
50 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
51 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
52 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
53 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
54 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
55 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
56 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
57 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
58 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
59 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
60 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
61 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
62 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
63 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
64 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
65 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
66 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
67 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
68 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
69 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
70 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
71 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
72 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
73 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
74 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
75 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
76 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
77 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
78 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
79 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
80 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
81 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
82 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
83 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
84 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
85 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
86 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
87 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
88 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
89 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
90 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
91 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
92 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
93 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
94 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
95 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
96 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
97 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
98 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
99 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
100 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
101 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
102 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
103 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
104 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
105 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
106 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
107 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
108 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
109 / 110
புகைப்பட : வரலாறு காணாத வட மாநில வெள்ளம் !
110 / 110
வட மாநிலத்தில் பெய்த பருவ மழையினால் பஞ்சாப், அரியானா, உத்தர்கண்ட், இமாச்சல் பிரதேசம் கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது. யாத்ரீகர்கள் உள்பட 1000 க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துள்ளனர், பலர் காணாமல் போய் விட்டனர். 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை மீட்கும் பணியில் ராணுவத்தினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் . பாதித்த பகுதிகளில் கண்ட சோக காட்சிகள். இங்கே தரப்பட்டுள்ளன. இது ரிஷிகேஷியில் உள்ள சிவன் சிலை .
Advertisement