புகைப்பட ஆல்பம்:

யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்
1 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: அங்கரிக்கப்பட்ட யானைகளை ஆர்வமுடன் பார்வையிடும் பார்வையாளர்கள்
2 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: புத்துணர்வு முகாமில் அலங்கரிக்கப்பட்டு அணிவகுத்து நிற்கும் யானைகள்
3 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: உணவுக்காக வாய் திறக்கும் யானை
4 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: யானைகளை உற்சாகப்படுத்தும் இசைக் குழுவினர்
5 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: யானைகளுக்கான மருத்துவ முகாம்
6 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: இயற்கைச் சூழலில் யானைகள்
7 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: இயற்கைச் சூழலில் யானைகள்
8 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: இயற்கைச் சூழலில் யானைகள்
9 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: இயற்கைச் சூழலில் யானைகள்
10 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: இயற்கைச் சூழலில் யானைகள்
11 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: இயற்கைச் சூழலில் யானைகள்
12 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: இயற்கைச் சூழலில் யானைகள்
13 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: இயற்கைச் சூழலில் யானைகள்
14 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: புத்துணர்வு முகாமுக்கு லாரிகள் மூலம் யானைகள் அழைத்து வரப்பட்டன
15 / 15
யானைகள் புத்துணர்வு முகாம்: புத்துணர்வு முகாமுக்கு லாரிகள் மூலம் யானைகள் அழைத்து வரப்பட்டன
Advertisement