தமிழகத்தின் கண்ணாடி

20 Apr 2018
2 hrs ago
1 / 1
ஒடை நிறைய நீர் ஓடிக்கொண்டிருந்த காலம் மாறி சிறு பாறைக்குழியில் தேங்கி இருக்கும் நீரில் தன் தாகத்தை தணித்து கொள்ள வேண்டிய நிலை உறுவாகி விட்டதே என சொல்லாமல் செல்கிறதோ இந்த பறவைகள். இடம்: கோவை மதுக்கரை அடுத்த பாலத்துறை .
Advertisement