புகைப்பட ஆல்பம்:

மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
1 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
2 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
3 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
4 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
5 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
6 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
7 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
8 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
9 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
10 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
11 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
12 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
13 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
14 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
15 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
16 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
17 / 18
புகைப்பட : மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி !
18 / 18
மறைந்தார் தென் ஆப்ரிக்க காந்தி ! அஹிம்சை வழியில் வெள்ளையர்களை எதிர்த்து போராடி வெற்றி பெற்ற தென் ஆப்ரிக்காவின் காந்தி என வர்ணிக்கப்படும் நெல்சன் மண்டேலா ( 6ம் தேதி ) காலமானார் .
Advertisement