புகைப்பட ஆல்பம்:

திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் !
1 / 9

திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. படங்கள்: எல். முருகராஜ்.2 / 9
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
3 / 9
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
4 / 9
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
5 / 9
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
6 / 9
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
7 / 9
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
8 / 9
திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
9 / 9

திருமலை திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள பூங்காவில் பல்வேறு புராணகாட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. படங்கள்: எல். முருகராஜ்.Advertisement