சூப்பர் ஷாட்

13 Jan 2018
சிரித்த முகம் போன்ற அழகாய் மலர்ந்துள்ள ரோஜா. இடம்:டில்லியில் உள்ள ஓரு பூங்கா .