சினி விழா ஆல்பம்:

மகாமுனி பட பூஜை
1 / 2
மகாமுனி பட பூஜை
2 / 2
மகாமுனி பட பூஜை