Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
ஆதியோகி - சிவன் யோகத்தின் மூலம் உலகிலேயே மிகப் பெரிய திருமுகம்
பிப்ரவரி 20,2017

26

இவரை ஏன் முதல் யோகி என்கிறோம்?ஷிவா என்னும் சொல் பலருக்கு பல அர்த்தங்கள் கொடுப்பதாய் அமைந்துள்ளது. இது பல பரிமாணங்களுக்கு அர்த்தம் தருகின்ற ஓரு வார்த்தை. ஷிவாவை தீவிரமான துறவியாக வர்ணிக்கின்றனர். அவர் விழிப்புணர்வின் ...