Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
சாதனையாளர் முத்துக்கள்
பிப்ரவரி 23,2017

கவிதைக்கு எப்படி படிமங்களும் உருவகங்களும் அவசியமோ, அது போலவே அறிவியலுக்கும் அவை அவசியம்.ஜேக்கப் புரோனோவ்ஸ்கிஆங்கிலேயே கணித ...