Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
பணம் பந்தியிலே; குணம் குப்பையிலே!
பிப்ரவரி 25,2017

5

மகள்களைப் பெற்ற பிராமண அப்பாக்கள், ஒரு காலத்தில் வசதியின்றி, 20 வயது பெண்களை, 60 வயது கிழவர்களுக்கு தாரை வார்த்துக் கொடுத்தனர். அது, ஆணாதிக்கம் அதிகமாக இருந்த காலம். அதனால், 60யை, 20க்கு கட்டி வைத்து, இளம் விதவைகளை உருவாக்கினர். ...