Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
மனிதரில் ஏசுராசும் உண்டு...
ஏப்ரல் 25,2015

2

வாழ்க்கையின் விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் வசிக்கக்கூடிய கோவை மேட்டுப்பாளையம் பிரபுநகர் குடிசைப்பகுதிகளை ஒட்டிய பிளாட்பாரத்தில் இடுப்புக்கு கிழ் செயல்படாத ஒரு இளைஞர் ஒருவர் உட்கார்ந்து அந்த பகுதி குடிசைவாசிகளுக்கு ...