Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
இலஞ்சியில் முதுமை இனிமையாகிறது...
ஜூலை 06,2015

8

இலஞ்சியில் முதுமை இனிமையாகிறது...வயதானவர்களை பார்த்தால் கையெடுத்து கும்பிட்டு அவர்களது ஆசீர்வாதத்தை பெறுவது பொதுவான இயல்பு,அப்படிப்பட்ட வயதானவர்களே ஒருவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் மகிழ்சியுடனும் நெகிழ்சியுடனும் ...