Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
பார்வை இல்லாத பலே மிருதங்க வித்வான் ஸ்ரீவத்சன்...
மே 23,2016

1

பார்வை இல்லாத பலே மிருதங்க வித்வான் ஸ்ரீவத்சன்...பார்வை இல்லாத ஆசிரியர்கள்,அதிகாரிகள்,அலுவலகர்கள்,கலைஞர்கள் உள்ளீட்டோர் இணைந்து நடத்தும் மின் மடல்தான் வள்ளுவன் பார்வை.இதன் சார்பில் மூன்றவாது ஆண்டு விழா சென்னையில் ...