Advertisement
Advertisement
Advertisement
image
இது எனக்கு மூன்றாவது மகாமகம்...
பிப்ரவரி 10,2016

11

இது எனக்கு மூன்றாவது மகாமகம்...கும்பகோணம் மகாமகத்தை பற்றித்தான் எங்கும் பேச்சாக இருக்கிறது.நான் கலந்து கொள்ளப்போகும் மூன்றாவது மகாமகம் இது.ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் இன்னோரு பக்கம் சமீபத்தில் திருவண்ணாமலை ...