2018ம் ஆண்டின் சுப முகூர்த்த நாட்கள்
2018-ம் வருடம் பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள் ( அசுவினி )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஆனி  17 01-ஜூலை-2018 ஞாயிறு திரிதியை திருவோணம்
விளம்பி வருடம் ஆனி  18 02-ஜூலை-2018 திங்கள் சதுர்த்தி அவிட்டம்
விளம்பி வருடம் ஆனி  27 11-ஜூலை-2018 புதன் திரையோதசி மிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் ஆவணி  1 17-ஆக-2018 வெள்ளி சப்தமி சுவாதி *
விளம்பி வருடம் ஆவணி  7 23-ஆக-2018 வியாழன் துவாதசி உத்திராடம் *
விளம்பி வருடம் ஆவணி  27 12-செப்-2018 புதன் திரிதியை சித்திரை *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2 19-அக்-2018 வெள்ளி தசமி அவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  18 04-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  19 05-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  28 14-நவ-2018 புதன் சப்தமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  9 25-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  16 02-டிச-2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  26 12-டிச-2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  27 13-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டி அவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  28 14-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2018-ம் வருடம் திருமணம் நடத்துவதற்கான சுபமுகூர்த்த நாட்கள் ( அசுவினி )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஆனி  17 01-ஜூலை-2018 ஞாயிறு திரிதியை திருவோணம்
விளம்பி வருடம் ஆவணி  1 17-ஆக-2018 வெள்ளி சப்தமி சுவாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  11 28-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி ரோகிணி
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  19 05-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  28 14-நவ-2018 புதன் சப்தமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  12 28-நவ-2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  16 02-டிச-2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  26 12-டிச-2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  28 14-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2018-ம் வருடம் கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள் (அசுவினி)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஆவணி  1 17-ஆக-2018 வெள்ளி சப்தமி சுவாதி *
விளம்பி வருடம் ஆவணி  7 23-ஆக-2018 வியாழன் துவாதசி உத்திராடம் *
விளம்பி வருடம் ஆவணி  13 29-ஆக-2018 புதன் திரிதியை உத்திரட்டாதி
விளம்பி வருடம் ஆவணி  14 30-ஆக-2018 வியாழன் சதுர்த்தி ரேவதி
விளம்பி வருடம் ஆவணி  21 06-செப்-2018 வியாழன் ஏகாதசி புனர்பூசம்
விளம்பி வருடம் ஆவணி  27 12-செப்-2018 புதன் திரிதியை சித்திரை *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2 19-அக்-2018 வெள்ளி தசமி அவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  5 22-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  11 28-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி ரோகிணி
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  18 04-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  19 05-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  25 11-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  28 14-நவ-2018 புதன் சப்தமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  3 19-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  9 25-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  12 28-நவ-2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  16 02-டிச-2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  26 12-டிச-2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  27 13-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டி அவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  28 14-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2018-ம் வருடம் கடை, வீடு கட்ட உகந்த நாட்கள் ( அசுவினி )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஆவணி  117-ஆக-2018 வெள்ளி சப்தமிசுவாதி *
விளம்பி வருடம் ஆவணி  723-ஆக-2018 வியாழன் துவாதசிஉத்திராடம் *
விளம்பி வருடம் ஆவணி  1329-ஆக-2018 புதன் திரிதியைஉத்திரட்டாதி
விளம்பி வருடம் ஆவணி  1430-ஆக-2018 வியாழன் சதுர்த்திரேவதி
விளம்பி வருடம் ஆவணி  2106-செப்-2018 வியாழன் ஏகாதசிபுனர்பூசம்
விளம்பி வருடம் ஆவணி  2712-செப்-2018 புதன் திரிதியைசித்திரை *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  219-அக்-2018 வெள்ளி தசமிஅவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  522-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசிஉத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1128-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்திரோகிணி
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1804-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசிஉத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1905-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசிஅஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2511-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்திமூலம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2814-நவ-2018 புதன் சப்தமிதிருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  319-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசிஉத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  925-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியைமிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  1228-நவ-2018 புதன் சஷ்டிபூசம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  1602-டிச-2018 ஞாயிறு தசமிஅஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2612-டிச-2018 புதன் பஞ்சமிதிருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2713-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டிஅவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2814-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமிசதயம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
Advertisement
நட்சத்திரங்கள்
அசுவினி பூசம் சுவாதி திருவோணம்
பரணி ஆயில்யம் விசாகம் அவிட்டம்
கார்த்திகை மகம் அனுஷம் சதயம்
ரோகிணி பூரம் கேட்டை பூரட்டாதி
மிருகசீரிடம் உத்திரம் மூலம் உத்திரட்டாதி
திருவாதிரை அஸ்தம் பூராடம் ரேவதி
புனர்பூசம் சித்திரை உத்திராடம் -

Advertisement
Advertisement