2018ம் ஆண்டின் சுப முகூர்த்த நாட்கள்
2018-ம் வருடம் பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள் ( புனர்பூசம்-1,2,3 )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2 19-அக்-2018 வெள்ளி தசமி அவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  5 22-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  23 09-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  25 11-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  28 14-நவ-2018 புதன் சப்தமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  3 19-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  9 25-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  26 12-டிச-2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  28 14-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2018-ம் வருடம் திருமணம் நடத்துவதற்கான சுபமுகூர்த்த நாட்கள் ( புனர்பூசம்-1,2,3 )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  5 22-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  18 04-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  23 09-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  25 11-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  3 19-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  9 25-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  12 28-நவ-2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2018-ம் வருடம் கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள் (புனர்பூசம்-1,2,3)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  5 22-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  11 28-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி ரோகிணி
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  18 04-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  19 05-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  23 09-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  25 11-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  3 19-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  9 25-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  12 28-நவ-2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  16 02-டிச-2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  27 13-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டி அவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  28 14-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2018-ம் வருடம் கடை, வீடு கட்ட உகந்த நாட்கள் ( புனர்பூசம்-1,2,3 )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  522-அக்-2018 திங்கள் திரையோதசிஉத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1128-அக்-2018 ஞாயிறு சதுர்த்திரோகிணி
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1804-நவ-2018 ஞாயிறு துவாதசிஉத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1905-நவ-2018 திங்கள் திரையோதசிஅஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2309-நவ-2018 வெள்ளி துவிதியைஅனுஷம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2511-நவ-2018 ஞாயிறு சதுர்த்திமூலம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  319-நவ-2018 திங்கள் ஏகாதசிஉத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  925-நவ-2018 ஞாயிறு துவிதியைமிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  1228-நவ-2018 புதன் சஷ்டிபூசம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  1602-டிச-2018 ஞாயிறு தசமிஅஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2713-டிச-2018 வியாழன் சஷ்டிஅவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2814-டிச-2018 வெள்ளி சப்தமிசதயம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2010-ம் வருடம் பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள் (புனர்பூசம்-4)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2 10/19/2018 வெள்ளி தசமி அவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  11 10/28/2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி ரோகிணி
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  18 11/4/2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  19 11/5/2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  23 11/9/2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  25 11/11/2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  28 11/14/2018 புதன் சப்தமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  12 11/28/2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  16 12/2/2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  26 12/12/2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  28 12/14/2018 வெள்ளி சப்தமி சதயம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2010-ம் வருடம் திருமணம் நடத்துவதற்கான சுபமுகூர்த்த நாட்கள் (புனர்பூசம்-4)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  18 11/4/2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  25 11/11/2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  12 11/28/2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2010-ம் வருடம் கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள் (புனர்பூசம்-4)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2 10/19/2018 வெள்ளி தசமி அவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  5 10/22/2018 திங்கள் திரையோதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  11 10/28/2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி ரோகிணி
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  18 11/4/2018 ஞாயிறு துவாதசி உத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  19 11/5/2018 திங்கள் திரையோதசி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  23 11/9/2018 வெள்ளி துவிதியை அனுஷம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  25 11/11/2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி மூலம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  28 11/14/2018 புதன் சப்தமி திருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  3 11/19/2018 திங்கள் ஏகாதசி உத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  9 11/25/2018 ஞாயிறு துவிதியை மிருகசீரிடம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  12 11/28/2018 புதன் சஷ்டி பூசம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  16 12/2/2018 ஞாயிறு தசமி அஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  26 12/12/2018 புதன் பஞ்சமி திருவோணம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2010-ம் வருடம் கடை, வீடு கட்ட உகந்த நாட்கள் (புனர்பூசம்-4)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  210/19/2018 வெள்ளி தசமிஅவிட்டம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  510/22/2018 திங்கள் திரையோதசிஉத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1110/28/2018 ஞாயிறு சதுர்த்திரோகிணி
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1811/4/2018 ஞாயிறு துவாதசிஉத்திரம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  1911/5/2018 திங்கள் திரையோதசிஅஸ்தம்
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2311/9/2018 வெள்ளி துவிதியைஅனுஷம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2511/11/2018 ஞாயிறு சதுர்த்திமூலம் *
விளம்பி வருடம் ஐப்பசி  2811/14/2018 புதன் சப்தமிதிருவோணம் *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  311/19/2018 திங்கள் ஏகாதசிஉத்திரட்டாதி *
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  1211/28/2018 புதன் சஷ்டிபூசம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  1612/2/2018 ஞாயிறு தசமிஅஸ்தம்
விளம்பி வருடம் கார்த்திகை  2612/12/2018 புதன் பஞ்சமிதிருவோணம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
Advertisement
நட்சத்திரங்கள்
அசுவினி பூசம் சுவாதி திருவோணம்
பரணி ஆயில்யம் விசாகம் அவிட்டம்
கார்த்திகை மகம் அனுஷம் சதயம்
ரோகிணி பூரம் கேட்டை பூரட்டாதி
மிருகசீரிடம் உத்திரம் மூலம் உத்திரட்டாதி
திருவாதிரை அஸ்தம் பூராடம் ரேவதி
புனர்பூசம் சித்திரை உத்திராடம் -

Advertisement
Advertisement
dinamalar-advertisement-tariff-2018

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Learn more I agree X