மீராபாய் சானு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பளுதுாக்குதலில் பங்கேற்ற இந்தியாவின் மீராபாய் சானு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பளுதுாக்குதலில் பங்கேற்ற இந்தியாவின் மீராபாய் சானு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பளுதுாக்குதலில் பங்கேற்ற இந்தியாவின் மீராபாய் சானு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பளுதுாக்குதலில் வெள்ளி வென்ற மகிழ்ச்சியில் மீராபாய் சானு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பளுதுாக்குதலில் வென்ற வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் மீராபாய் சானு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பளுதுாக்குதலில் வென்ற வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் மீராபாய் சானு

Advertisement