காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல்

1/6

பளுதுாக்குதலில் வெண்கலம் வென்ற இந்தியாவின் குருராஜா

2/6

பளுதுாக்குதலில் வெண்கலம் வென்ற இந்தியாவின் குருராஜா

3/6

பளுதுாக்குதலில் வெள்ளி வென்ற இந்தியாவின் சங்கேத் மஹாதேவ் சர்கார்

4/6

பளுதுாக்குதலில் வெள்ளி வென்ற இந்தியாவின் சங்கேத் மஹாதேவ் சர்கார்

5/6

பளுதுாக்குதலில் தங்கம் வென்ற இந்தியாவின் மீராபாய் சானு

6/6

பளுதுாக்குதலில் தங்கம் வென்ற இந்தியாவின் மீராபாய் சானு

Advertisement