புகைப்பட ஆல்பம்:

ஆஸ்கர் லா, லா.,
1 / 25
சினிமா உலகில் உயரிய விருதான ஆஸ்கர் வழங்கும் விழா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் கோலாகலமாக நடந்தது. சிறந்த படம் 'லா லா லேண்ட்' என்று அறிவிக்கப்பட்டு சில நொடிகளில் இது அல்ல, சிறந்த படம் மூன்லைட் என அறிவிக்கப்பட்டது. 6 விருதுகள் பெற்றதால் லாலா லேண்ட் தயாரித்தவர்கள் சிறந்த படம் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு சில நொடியில் அதிர்ச்சி வாலா வானது.
2 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
3 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
4 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
5 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
6 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
7 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
8 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
9 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
10 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
11 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
12 / 25
சினிமா உலகில் உயரிய விருதான ஆஸ்கர் வழங்கும் விழா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் கோலாகலமாக நடந்தது. சிறந்த படம் 'லா லா லேண்ட்' என்று அறிவிக்கப்பட்டு சில நொடிகளில் இது அல்ல, சிறந்த படம் மூன்லைட் என அறிவிக்கப்பட்டது. 6 விருதுகள் பெற்றதால் லாலா லேண்ட் தயாரித்தவர்கள் சிறந்த படம் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு சில நொடியில் அதிர்ச்சி வாலா வானது.
13 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
14 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
15 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
16 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
17 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
18 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
19 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
20 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
21 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
22 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
23 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
24 / 25
ஆஸ்கர் லா, லா.,
25 / 25
சினிமா உலகில் உயரிய விருதான ஆஸ்கர் வழங்கும் விழா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் கோலாகலமாக நடந்தது. சிறந்த படம் 'லா லா லேண்ட்' என்று அறிவிக்கப்பட்டு சில நொடிகளில் இது அல்ல, சிறந்த படம் மூன்லைட் என அறிவிக்கப்பட்டது. 6 விருதுகள் பெற்றதால் லாலா லேண்ட் தயாரித்தவர்கள் சிறந்த படம் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு சில நொடியில் அதிர்ச்சி வாலா வானது.
Advertisement