புகைப்பட ஆல்பம்:

பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
1 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
2 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
3 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
4 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
5 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
6 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
7 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
8 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
9 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
10 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
11 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
12 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
13 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
14 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
15 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
16 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
17 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
18 / 19
பத்ம விருதுகள் வழங்கும் விழா பட தொகுப்பு
19 / 19
விழாவில் பங்கேற்க வந்தார் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி.
Advertisement