புகைப்பட ஆல்பம்:

இலங்கையில் மோடி !
1 / 15
பிரதமர் மோடி இலங்கைக்கு 2 நாள் பயணமாக சென்றார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
2 / 15
பிரதமர் மோடி இலங்கைக்கு 2 நாள் பயணமாக சென்றார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
3 / 15
பிரதமர் மோடி இலங்கைக்கு 2 நாள் பயணமாக சென்றார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
4 / 15
இலங்கையில் மோடி !
5 / 15
இலங்கையில் மோடி !
6 / 15
இலங்கையில் மோடி !
7 / 15
இலங்கையில் மோடி !
8 / 15
இலங்கையில் மோடி !
9 / 15
இலங்கையில் மோடி !
10 / 15
இலங்கையில் மோடி !
11 / 15
இலங்கையில் மோடி !
12 / 15
இலங்கையில் மோடி !
13 / 15
இலங்கையில் மோடி !
14 / 15
இலங்கையில் மோடி !
15 / 15
பிரதமர் மோடி இலங்கைக்கு 2 நாள் பயணமாக சென்றார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
Advertisement