புகைப்பட ஆல்பம்:

ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
1 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
2 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
3 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
4 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
5 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
6 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
7 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
8 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
9 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
10 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
11 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
12 / 12
ஜி.20 மாநாட்டில் தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி
Advertisement