புகைப்பட ஆல்பம்:

மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
1 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
2 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
3 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
4 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
5 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
6 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
7 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
8 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
9 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
10 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
11 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
12 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
13 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
14 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
15 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
16 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
17 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
18 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
19 / 20
மழையில் மிதக்கும் குஜராத் !
20 / 20
வட மாநிலங்களான உத்தரபிரதேசம், குஜராத், மேற்குவங்கம் உள்ளிட்டவை வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. மழை நீர் சூழ்ந்த காட்சிகள்.
Advertisement