புகைப்பட ஆல்பம்:

மழையால் பாதித்த குமரி !
1 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி ! ஒக்கி புயல் காரணமாக குமரி மாவட்டம் பெரும் மழையை சந்தித்தது. சுசீந்திரம் கோயில் சுற்றுப்பகுதியில் வெள்ள நீர் புகுந்தது. ஒழுகினசேரி பழையாற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. பல இடங்களில் மரங்கள் விழுந்து மின் துண்டிக்கப்பட்டது. மழை பாதிப்பு தொடர்பான காட்சிகள்.
2 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
3 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
4 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
5 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
6 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி ! ஒக்கி புயல் காரணமாக குமரி மாவட்டம் பெரும் மழையை சந்தித்தது. சுசீந்திரம் கோயில் சுற்றுப்பகுதியில் வெள்ள நீர் புகுந்தது. ஒழுகினசேரி பழையாற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. பல இடங்களில் மரங்கள் விழுந்து மின் துண்டிக்கப்பட்டது. மழை பாதிப்பு தொடர்பான காட்சிகள்.
7 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
8 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
9 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
10 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
11 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
12 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
13 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
14 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
15 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
16 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
17 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
18 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
19 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
20 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
21 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
22 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !
23 / 23
மழையால் பாதித்த குமரி !: மழையால் பாதித்த குமரி ! ஒக்கி புயல் காரணமாக குமரி மாவட்டம் பெரும் மழையை சந்தித்தது. சுசீந்திரம் கோயில் சுற்றுப்பகுதியில் வெள்ள நீர் புகுந்தது. ஒழுகினசேரி பழையாற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. பல இடங்களில் மரங்கள் விழுந்து மின் துண்டிக்கப்பட்டது. மழை பாதிப்பு தொடர்பான காட்சிகள்.
Advertisement