புகைப்பட ஆல்பம்:

குடியரசுதின கோலாகலம்
1 / 17
டில்லியில் நடந்த குடியரசுதின விழாவில் பங்கேற்ற ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள். மேலும் பல்வேறு காட்சிகளின் தொகுப்பு.
2 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
3 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
4 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
5 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
6 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
7 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
8 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
9 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
10 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
11 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
12 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
13 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
14 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
15 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
16 / 17
குடியரசுதின கோலாகலம்
17 / 17
டில்லியில் நடந்த குடியரசுதின விழாவில் பங்கேற்க வந்த பிரதமர் முப்படை தளபதிகளால் வரவேற்கப்படுகிறார். மேலும் பல்வேறு காட்சிகளின் தொகுப்பு.
Advertisement