புகைப்பட ஆல்பம்:

கேர ' லாஸ் '
1 / 25
கேர ' லாஸ் ' - 100 ஆண்டு கால வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு பெரும் மழை பெய்ததால் கேரளாவில் பலர் வீடுகள், உடமைகள் இழந்து தவிக்கின்றனர். அங்கு பல மாநிலங்களில் இருந்தும் வெள்ள நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மாநிலத்தில் நடக்கும் மீட்பு மற்றும் பரிதாப காட்சிகள்.
2 / 25
கேர ' லாஸ் '
3 / 25
கேர ' லாஸ் '
4 / 25
கேர ' லாஸ் '
5 / 25
கேர ' லாஸ் ' - 100 ஆண்டு கால வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு பெரும் மழை பெய்ததால் கேரளாவில் பலர் வீடுகள், உடமைகள் இழந்து தவிக்கின்றனர். அங்கு பல மாநிலங்களில் இருந்தும் வெள்ள நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மாநிலத்தில் நிலவும் பரிதாப காட்சிகள்.
6 / 25
கேர ' லாஸ் '
7 / 25
கேர ' லாஸ் '
8 / 25
கேர ' லாஸ் '
9 / 25
கேர ' லாஸ் '
10 / 25
கேர ' லாஸ் '
11 / 25
கேர ' லாஸ் '
12 / 25
கேர ' லாஸ் '
13 / 25
கேர ' லாஸ் '
14 / 25
கேர ' லாஸ் '
15 / 25
கேர ' லாஸ் '
16 / 25
கேர ' லாஸ் '
17 / 25
கேர ' லாஸ் '
18 / 25
கேர ' லாஸ் '
19 / 25
கேர ' லாஸ் '
20 / 25
கேர ' லாஸ் '
21 / 25
கேர ' லாஸ் '
22 / 25
கேர ' லாஸ் '
23 / 25
கேர ' லாஸ் '
24 / 25
கேர ' லாஸ் '
25 / 25
கேர ' லாஸ் ' - 100 ஆண்டு கால வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு பெரும் மழை பெய்ததால் கேரளாவில் பலர் வீடுகள், உடமைகள் இழந்து தவிக்கின்றனர். அங்கு பல மாநிலங்களில் இருந்தும் வெள்ள நிவாரண பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மீட்பு பணிகள் மற்றும் மாநிலத்தில் நிலவும் பரிதாப காட்சிகள்.
Advertisement