புகைப்பட ஆல்பம்:

குடியரசுதின கோலாகலம் !
1 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
2 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
3 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
4 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
5 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
6 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
7 / 30
நாட்டின் 70 வது குடியரசுதின விழாவை முன்னிட்டு , டில்லியில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் கொடியேற்றி வைத்தார். இதனையொட்டி டில்லி ராஜ்பாத்தில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளின் காட்சிகள்.
8 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
9 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
10 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
11 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
12 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
13 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
14 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
15 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
16 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
17 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
18 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
19 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
20 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
21 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
22 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
23 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
24 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
25 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
26 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
27 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
28 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
29 / 30
குடியரசுதின கோலாகலம் !
30 / 30
நாட்டின் 70 வது குடியரசுதின விழாவை முன்னிட்டு , டில்லியில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் கொடியேற்றி வைத்தார். இதனையொட்டி டில்லி ராஜ்பாத்தில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளின் காட்சிகள்.
Advertisement