புகைப்பட ஆல்பம்:

ஓடுது வெள்ளம் !
1 / 18
மழை, வெள்ளம் காரணமாக பீகார், அசாம், மேற்குவங்கம் மாநிலங்களில் பல கிராம மக்கள் தத்தளிக்கின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட பகுதி காட்சிகள்.
2 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
3 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
4 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
5 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
6 / 18
மழை, வெள்ளம் காரணமாக பீகார், அசாம், மேற்குவங்கம் மாநிலங்களில் பல கிராம மக்கள் தத்தளிக்கின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட பகுதி காட்சிகள்.
7 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
8 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
9 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
10 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
11 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
12 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
13 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
14 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
15 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
16 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
17 / 18
ஓடுது வெள்ளம் !
18 / 18
மழை, வெள்ளம் காரணமாக பீகார், அசாம், மேற்குவங்கம் மாநிலங்களில் பல கிராம மக்கள் தத்தளிக்கிறது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதி காட்சிகள்.
Advertisement