புகைப்பட ஆல்பம்:

படம் தரும் பாடம்
1 / 1
உதவி செய்த மருத்துவரை ஒரு சக மனிதனாக மதித்து கூட அடக்கம் பண்ண அனுமதிக்காத இந்த மனுஷப்பய சகவாசமே வேண்டாம்.
Advertisement