புகைப்பட ஆல்பம்:

உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
1 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
2 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
3 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
4 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
5 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
6 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
7 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
8 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
9 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
10 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
11 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
12 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
13 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
14 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
15 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
16 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
17 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
18 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
19 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
20 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
21 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
22 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
23 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
24 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
25 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
26 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
27 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
28 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
29 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
30 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
31 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
32 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
33 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
34 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
35 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
36 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
37 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
38 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
39 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
40 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
41 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
42 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
43 / 55
எல்லை பிரச்சனை தொடர்பாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யா ராணுவ தாக்குதல் நடத்தியது. இதன் கோர காட்சிகள்.
44 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
45 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
46 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
47 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
48 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
49 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
50 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
51 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
52 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
53 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
54 / 55
உக்ரைன் - ரஷ்ய போர் கோரம் !
55 / 55
எல்லை பிரச்சனை தொடர்பாக உக்ரைன் மீது ரஷ்யா ராணுவ தாக்குதல் நடத்தியது. இதன் கோர காட்சிகள்.
Advertisement