புகைப்பட ஆல்பம்:

உலக பார்வையில் ராணி !
1 / 36
பிரிட்டன் அரசி 2ம் எலிசபெத் உடல் அடக்கம் செய்ய எடுத்து செல்லப்பட்ட போது. அருகில் மன்னர் சார்லஸ்.
2 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
3 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
4 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
5 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
6 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
7 / 36
பிரிட்டன் அரசி 2ம் எலிசபெத் உடல் அடக்கம் செய்ய எடுத்து செல்லப்பட்ட போது.
8 / 36
பிரிட்டன் அரசி 2ம் எலிசபெத் உடல் மக்கள் அஞ்சலி செலுத்த வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அண்மனையில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் புடைசூழ வைக்கப்பட்டுள்ளது.
9 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
10 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
11 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
12 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
13 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
14 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
15 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
16 / 36
பிரிட்டன் அரசி 2ம் எலிசபெத் (செப்.8 ) காலமானார். அவருக்கு உலகம் முழுவதும் பலர் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
17 / 36
பிரிட்டன் அரசி 2ம் எலிசபெத் (செப்.8 ) காலமானார். அவருக்கு உலகம் முழுவதும் பலர் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
18 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
19 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
20 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
21 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
22 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
23 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
24 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
25 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
26 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
27 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
28 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
29 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
30 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
31 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
32 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
33 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
34 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
35 / 36
உலக பார்வையில் ராணி !
36 / 36
பிரிட்டன் அரசி 2 ம் எலிசபெத் ( செப்.8) காலமானார். அவருக்கு உலகம் முழுவதும் மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
Advertisement