புகைப்பட ஆல்பம்:

3 ரயில்கள் மோதல் !
1 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
2 / 51
ஒடிசாவின் பாலசோர் மாவட்டத்தில்,( 2023 ஜூன்-2 ) பெங்களூரு - ஹவுரா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ஷாலிமார் - சென்னை கோரமண்டல், சரக்கு ரயில்கள் மோதியதில் 260க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். ஆயிரம் பேர் காயமுற்றனர். இது தொடர்பான துயர காட்சிகள்.
3 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
4 / 51
ஒடிசாவின் பாலசோர் மாவட்டத்தில்,( 2023 ஜூன்-2 ) பெங்களூரு - ஹவுரா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ஷாலிமார் - சென்னை கோரமண்டல், சரக்கு ரயில்கள் மோதியதில் 275க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். ஆயிரம் பேர் காயமுற்றனர். இது தொடர்பான துயர காட்சிகள்.
5 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
6 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
7 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
8 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
9 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
10 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
11 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
12 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
13 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
14 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
15 / 51
ஒடிசாவின் பாலசோர் மாவட்டத்தில்,( 2023 ஜூன்-2 ) பெங்களூரு - ஹவுரா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ஷாலிமார் - சென்னை கோரமண்டல், சரக்கு ரயில்கள் மோதியதில் 260க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். ஆயிரம் பேர் காயமுற்றனர். இது தொடர்பான துயர காட்சிகள்.
16 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
17 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
18 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
19 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
20 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
21 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
22 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
23 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
24 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
25 / 51
ஒடிசாவின் பாலசோர் மாவட்டத்தில்,( 2023 ஜூன்-2 ) பெங்களூரு - ஹவுரா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ஷாலிமார் - சென்னை கோரமண்டல், சரக்கு ரயில்கள் மோதியதில் 260க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். ஆயிரம் பேர் காயமுற்றனர். இது தொடர்பான துயர காட்சிகள்.
26 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
27 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
28 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
29 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
30 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
31 / 51
ஒடிசாவின் பாலசோர் மாவட்டத்தில்,( 2023 ஜூன்-2 ) பெங்களூரு - ஹவுரா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ஷாலிமார் - சென்னை கோரமண்டல், சரக்கு ரயில்கள் மோதியதில் 260க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். ஆயிரம் பேர் காயமுற்றனர். இது தொடர்பான துயர காட்சிகள்.
32 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
33 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
34 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
35 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
36 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
37 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
38 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
39 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
40 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
41 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
42 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
43 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
44 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
45 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
46 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
47 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
48 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
49 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
50 / 51
3 ரயில்கள் மோதல் !
51 / 51
ஒடிசாவின் பாலசோர் மாவட்டத்தில், பெங்களூரு - ஹவுரா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், ஷாலிமார் - சென்னை கோரமண்டல், சரக்கு ரயில்கள் மோதியதில் 280க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். ஆயிரம் பேர் காயமுற்றனர். இது தொடர்பான துயர காட்சிகள்.
Advertisement