சூப்பர் ஷாட்

16 May 2018
டில்லியில் வீசிய புழுதிப்புயலால் சாய்ந்த மரத்தால் அப்பளம் போல் நொறுங்கிய கார்.