தேர்தல் திருவிழா

14 Sep 2018
மகாரஷ்ட்டிர மாநிலம் காரட்டில் கிருஷ்ணா கொய்னா நதியில் குளித்து மகிழும் பெண்கள்.