ஸ்பெஷல் போட்டோ

22 Nov 2019
ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தின் குலு, மணாலி பகுதியில் பனி பொழிவு காரணமாக லாஹால் ஸ்பிடி நகர் பனியால் சூழ்ந்துள்ள காட்சி.