2019ம் ஆண்டின் சுப முகூர்த்த நாட்கள்
2019-ம் வருடம் பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள் ( கார்த்திகை-1 )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  6 22-நவ-2019 வெள்ளி தசமி உத்திரம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  8 24-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி சித்திரை
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  12 28-நவ-2019 வியாழன் துவிதியை மூலம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  15 01-டிச-2019 ஞாயிறு பஞ்சமி உத்திராடம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  16 02-டிச-2019 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2019-ம் வருடம் திருமணம் நடத்துவதற்கான சுபமுகூர்த்த நாட்கள் ( கார்த்திகை-1 )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  13 30-அக்-2019 புதன் திரிதியை அனுஷம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  15 01-நவ-2019 வெள்ளி பஞ்சமி மூலம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  12 28-நவ-2019 வியாழன் துவிதியை மூலம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  16 02-டிச-2019 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  20 06-டிச-2019 வெள்ளி தசமி உத்திரட்டாதி *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2019-ம் வருடம் கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள் (கார்த்திகை-1)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  15 01-நவ-2019 வெள்ளி பஞ்சமி மூலம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  17 03-நவ-2019 ஞாயிறு சப்தமி உத்திராடம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  24 10-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி ரேவதி *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  29 15-நவ-2019 வெள்ளி திரிதியை மிருகசீரிடம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  6 22-நவ-2019 வெள்ளி தசமி உத்திரம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  8 24-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசி சித்திரை
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  12 28-நவ-2019 வியாழன் துவிதியை மூலம் *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2019-ம் வருடம் கடை, வீடு கட்ட உகந்த நாட்கள் ( கார்த்திகை-1 )
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  724-அக்-2019 வியாழன் ஏகாதசிமகம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  1501-நவ-2019 வெள்ளி பஞ்சமிமூலம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  1703-நவ-2019 ஞாயிறு சப்தமிஉத்திராடம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  2410-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசிரேவதி *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  2915-நவ-2019 வெள்ளி திரிதியைமிருகசீரிடம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  622-நவ-2019 வெள்ளி தசமிஉத்திரம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  824-நவ-2019 ஞாயிறு திரையோதசிசித்திரை
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  1228-நவ-2019 வியாழன் துவிதியைமூலம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  1501-டிச-2019 ஞாயிறு பஞ்சமிஉத்திராடம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  1602-டிச-2019 திங்கள் சஷ்டிதிருவோணம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  2006-டிச-2019 வெள்ளி தசமிஉத்திரட்டாதி *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  2915-டிச-2019 ஞாயிறு திரிதியைபுனர்பூசம்
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2010-ம் வருடம் பூ வைக்க, நிச்சயதார்த்தம் நடத்த உகந்த நாட்கள் (கார்த்திகை-2,3,4)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  13 10/30/2019 புதன் திரிதியை அனுஷம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  17 11/3/2019 ஞாயிறு சப்தமி உத்திராடம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  24 11/10/2019 ஞாயிறு திரையோதசி ரேவதி *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  29 11/15/2019 வெள்ளி திரிதியை மிருகசீரிடம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  8 11/24/2019 ஞாயிறு திரையோதசி சித்திரை
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  15 12/1/2019 ஞாயிறு பஞ்சமி உத்திராடம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  16 12/2/2019 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  20 12/6/2019 வெள்ளி தசமி உத்திரட்டாதி *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  29 12/15/2019 ஞாயிறு திரிதியை புனர்பூசம்
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2010-ம் வருடம் திருமணம் நடத்துவதற்கான சுபமுகூர்த்த நாட்கள் (கார்த்திகை-2,3,4)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  13 10/30/2019 புதன் திரிதியை அனுஷம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  16 12/2/2019 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  20 12/6/2019 வெள்ளி தசமி உத்திரட்டாதி *
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2010-ம் வருடம் கிரகப்பிரவேசம் நடத்த உகந்த நாட்கள் (கார்த்திகை-2,3,4)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  13 10/30/2019 புதன் திரிதியை அனுஷம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  24 11/10/2019 ஞாயிறு திரையோதசி ரேவதி *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  29 11/15/2019 வெள்ளி திரிதியை மிருகசீரிடம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  6 11/22/2019 வெள்ளி தசமி உத்திரம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  8 11/24/2019 ஞாயிறு திரையோதசி சித்திரை
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  15 12/1/2019 ஞாயிறு பஞ்சமி உத்திராடம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  16 12/2/2019 திங்கள் சஷ்டி திருவோணம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  20 12/6/2019 வெள்ளி தசமி உத்திரட்டாதி *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  29 12/15/2019 ஞாயிறு திரிதியை புனர்பூசம்
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
2010-ம் வருடம் கடை, வீடு கட்ட உகந்த நாட்கள் (கார்த்திகை-2,3,4)
வருடம்தமிழ் மாதம்தேதிகிழமைதிதிநட்சத்திரம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  710/24/2019 வியாழன் ஏகாதசிமகம்
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  1310/30/2019 புதன் திரிதியைஅனுஷம் *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  2411/10/2019 ஞாயிறு திரையோதசிரேவதி *
விகாரி வருடம் ஐப்பசி  2911/15/2019 வெள்ளி திரிதியைமிருகசீரிடம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  611/22/2019 வெள்ளி தசமிஉத்திரம்
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  811/24/2019 ஞாயிறு திரையோதசிசித்திரை
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  1512/1/2019 ஞாயிறு பஞ்சமிஉத்திராடம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  1612/2/2019 திங்கள் சஷ்டிதிருவோணம் *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  2012/6/2019 வெள்ளி தசமிஉத்திரட்டாதி *
விகாரி வருடம் கார்த்திகை  2912/15/2019 ஞாயிறு திரிதியைபுனர்பூசம்
* வளர்பிறை சுபமுகூர்த்த நாட்கள்
நட்சத்திரங்கள்
அசுவினி பூசம் சுவாதி திருவோணம்
பரணி ஆயில்யம் விசாகம் அவிட்டம்
கார்த்திகை மகம் அனுஷம் சதயம்
ரோகிணி பூரம் கேட்டை பூரட்டாதி
மிருகசீரிடம் உத்திரம் மூலம் உத்திரட்டாதி
திருவாதிரை அஸ்தம் பூராடம் ரேவதி
புனர்பூசம் சித்திரை உத்திராடம் -

Advertisement
Advertisement
Advertisement
dinamalar-advertisement-tariff-2018

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம் வெற்றி
ரிஷபம் பயம்
மிதுனம் ஈகை
கடகம் சிரத்தை
சிம்மம் கவனம்
கன்னி தெளிவு
துலாம் எதிர்ப்பு
விருச்சிகம் அமைதி
தனுசு அன்பு
மகரம் மறதி
கும்பம் கரியசித்தி
மீனம் நன்மை

We use cookies to understand how you use our site and to improve user experience. This includes personalising content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy.

Learn more I agree X